brand
Feel the Joy of Being Understood
American English Pronunciation Lovers Community

The /ə/ Sound

TongueThe tongue remains forward and relaxed.
LipsThe lips relax.
JawThe jaw drops.
Vocal ChordsThe vocal cords vibrate.

Examples of words with the /ə/ sound


herder
/ˈhɜrdər/
/ˈhɛr-dər/
Pronounced by Kendra

diet
/ˈdaɪət/
/ˈdaɪ-ət/
Pronounced by Kendra

arriving
/əˈraɪvɪŋ/
/ər-ˈaɪ-vɪŋ/
Pronounced by Joanna

heineken
/ˈhaɪnəkən/
/ˈhaɪ--kən/
Pronounced by Joanna

donation
/doʊˈneɪʃən/
/doʊ-ˈneɪ-ʃən/
Pronounced by Joanna

variety
/vəˈraɪəti/
Pronounced by Joanna

attainder
/əˈteɪndər/
/ə-ˈteɪn-dər/
Pronounced by Joanna

mcconnell
/məˈkɑnəl/
Pronounced by Salli

apple
/ˈæpəl/
/ˈæ-pəl/
Pronounced by Joey

herdal
/ˈhɛrdəl/
/ˈhɛr-dəl/
Pronounced by Joanna